استخوان ها

1012786 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Ossicle Model, 20 times Maginified

1019376 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Clavicle Model

مدل استخوان ترقوه

1000136 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Sternum with Rib Cartilage

مدل استرنوم با غضروف دنده ای

1000137 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Ribs Model

مدل دنده ها

1000139 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Sacrum & Coccyx

مدل مهره ساکروم و کوکسیس

1000140 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Atlas & Axis, Wire Mounted

مدل مهره اطلس و آکسیس بدون پایه

1000142 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Atlas & Axis with Occipital Plate

مدل اطلس و آکسیس با صفحه اکسپیتال با پایه متحرک

1000143 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Huma Hyoid Bone, on Stand

مدل استخوان هایوئید با پایه

1000154 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Bone Structure, 80 times enlarged

میکروآناتومی ساختمان استخوان

1009698 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Cancellous Bone Model

استخوان اسفنجی

1019503 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Basic Hip Model