اسکلت- نیم تنه و تمام تنه اعما و احشا

1020157 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Disarticulated Human Skeleton

مدل اسکلت یر هم ریخته

1020158 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Disarticulated Skeleton Painted Muscles

1000044 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Mini Human Skeleton Shorty

مینی اسکلت با اتصال محل ماهیچه

1020176 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Skeleton Sem, Muscles & Ligaments

مدل اسکلت با تمایش محل اتصال ماهیچه و لیگامنت

1020178 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Flexible Skeleton Model Fred