جمجمه – مغز – سر و گردن

1000222 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Brain Model, 2 part

مدل مغز (۲ قسمتی)

1000224 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Brain Model, 4 part

مدل مغز (۴ قسمتی)

1000226 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Classic Human Brain Model, 5 part

مدل مغز (۵ قسمتی)

1000228 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Neuro-Anatomical Brain Model, 2 part

مدل مغز نوروآناتومی (۸ قسمتی)

1017868 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Brain Model with Arteries, 9 part

مدل مغز با سرخرگها (۹ قسمتی)

1001261 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Giant Human Brain Model, 2.5 times Full-Size, 14 part

مدل مغز ۱۴ قسمتی (۵/۲ برابر اندازه طبیعی)

1017869 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Brain Model with Arteries on Base of Head, 8 part

مدل مغز با سرخرگهای روی سر (۸ قسمتی)

1019542 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Brain Model

مدل مغز

1 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

ModelSize

طبیعی