دست و پا – لگن زن و مرد

1019367 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Hand Skeleton, Wired Mounted

مدل مغز (۲ قسمتی)

1019368 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Hand Skeleton

1019369 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Skeleton with Ulna & Radius

1019370 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Skeleton with Ulna & Radius

1019371 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Arm Skeleton, Wire Mounted

1019372 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Humerus Model

1019373 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Ulna Model

1019374 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Radius Model

مدل استخوان رادیوس

1019375 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Scapula Model

1019377 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Arm Skeleton,with Scapula & Clavicle

مدل مغز (۲ قسمتی)

1000349 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Model with Muscles

مدل نمایش ساختار دست (۳ قسمتی)

1000350 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Finger, with Muscles & Tendons

مدل نمایش ساختار انگشت

1000357 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Hand Skeleton, with Ligaments & Carpal Tunnel

مدل آموزشی اسکلت دست با نمایش لیگامنت ها

1000358 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Hand Skeleton, with Ligaments & Muscles

مدل اسکلت دست همراه با نمایش عضلات و لیگامنت ها

1013683 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Hand Skeleton, with Elastic Ligaments

1019519 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Hand/Wrist Carpal Tunnel Syndrome

مدل سندرم تونل مچ و دست

1019520 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Osteoarthritis Hand

1019521 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Rheumatoid Arthritis Hand

1005109 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Vascular Arm

مدل بازو جهت نمایش عروق

1019355 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Foot Skeleton, Wire Mounted

1019356 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Foot Skeleton

1019357 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Foot & Ankle Skeleton

1019358 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Foot & Ankle Skeleton

مدل اسکلت پای راست

1019359 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Skeleton of Leg with Foot, Wire Mounted

1019360 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Femur

1019362 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Patella

1019363 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Tibia Model

مدل تیبیا راست

1019364 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Fibula Model

مدل فیبولا چپ

1019365 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Hip Bone Model

مدل استخوان هیپ چپ

1019366 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Leg Skeleton with Hip Bone

1000359 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Foot Skeleton with Ligaments

مدل اسکلت پا همراه با نمایش

1019421 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Foot Skeleton with Ligaments & Muscles

مدل اسکلت پا با نمایش عضلات و لیگامنت‌ها

1019521 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Foot/Ankle – Plantar Fasciitis