ریه

1008493 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Pulmonary Lobule with Surrounding Blood Vessels

مدل لوبهای ریه

1008494 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Segmented Lung Model

مدل ریه چند قسمتی

1000270 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Lung Model with Larynx, 7 part

مدل شش ۷ قسمتی(اندازه طبیعی)

1000274 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

CT Bronchial Tree Model with Larynx

مولاژ درختچه ریه با حنجره

1000275 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

CT Bronchial Tree with Larynx & Transparent Lungs

مدل حنجره همراه با ریه و برنش قابل مشاهده

1012788 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

COPD Bronchial Tissue Model

1001243 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Lung Model with Larynx, 5 part

مدل شش ۵ قسمتی (اندازه طبیعی)

1019545 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Lung Model

1019547 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Piece Bronchus Model

1018749 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Lung Set with Pathologies

ست ریه با پاتولوژی‌ها