سیستم عصبی

1000231 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Nervous System Model, 1/2 Life-Size

مدل سیستم عصبی نصف اندازه طبیعی

1000233 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Neuron Cell Body

مدل بدنه سلول نرون

1000234 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Myelin Sheaths of the CNS

مدل غلاف میلین از CNS

1000235 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Schwann Cells of the PNS

مدل سلول شوان از CNS

1000236 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Motor End Plate

مدل صفحه انتهایی موتور (اعصاب)

1000237 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Synapse

مدل سیناپس

1000238 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Spinal Cord Model, 5 times Life-Size

مدل طناب نخاعی با نمایش انتهای عصب

1005553 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Motor Neuron Diorama

مدل آموزشی تصاویر متغییر اعصاب حرکتی