مهارت‌های احیا ساده و پیشرفته بزرگسال و اطفال

8000951 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Basic Life Support CPR Billy

مانکن نیم تنه احیا بزرگسال Billy

AM-2000-1-MS

Adult Basic CPR

مانکن نیم تنه احیا بزرگسال با نرم‌افزار

123-01050 لوگو لردال

Little Anne QCPR

مانکن نیم تنه احیا بزرگسال QCPR با نرم‌افزار Skill Guide

171-00160 لوگو لردال

Resusci Anne QCPR

مانکن نیم تنه احیا بزرگسال QCPR با دستگاه Skill Guide

BT-SEEM-P

Self-Training CPR

مانکن نیم تنه احیا بزرگسال با نشانگر

BT-SEEM-AIR

CPR & Airway Management

مانکن نیم تنه احیا بزرگسال با نشانگر و سرلوله‌گذاری

1022071 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

CPR Lilly PRO

مانکن نیم تنه احیا بزرگسال Lilly با نشانگر

1021991 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

CRISIs Torso With Advanced Airway and ECG

مانکن نیم تنه احیا پیشرفته با قابلیت لوله گذاری و (ECG)

BT-CPEA-PLUS

 Advanced CPR Simulator

مانکن پیشرفته احیا بزرگسال

1021989 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Deluxe Crisis Resuscitation Training System with ECG and Advanced Airway Management

مانکن پیشرفته بزرگسال با قابلیت شوک پذیری و سر لوله گذاری _ دست تزریقات و فشار خون

Cardiac Simulator (ALS)

سیمولاتور پیشرفته احیا بزرگسال (ALS)

200-05050 لوگو لردال

 Mega Code kelly

مانکن تمام تنه احیا پیشرفته بزرگسال مگاکد (ALS)

CM-100M-MS

Child CPR Manikin

مانکن نیم تنه احیا اطفال LED

181-00150 لوگو لردال

Resusci Junior QCPR

مانکن احیا اطفال با نرم افزار و نشانگر صحت احیا

1020144 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

CPR Patient Child Simulator with OMNI

مانکن تمام تنه احیا اطفال با دستگاه نشانگر

1018864 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Advanced Child CPR Torso with Airway Defibrillation

مانکن نیم تنه احیا اطفال با سرلوله گذاری و شوک پذیری

1005624 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Advanced life support child

مانکن پیشرفته احیا اطفال (ALS)