مهارت‌های زنان-زایمان و مامایی

LM-114H

Full-Body Pregnancy Simulator

مانکن تمام تنه زایمان پیشرفته

1021723

Advanced Lucy – Birthing Simulation

مانکن تمام تنه زایمان پیشرفته لوسی

1012732

Birthing Simulator with PEDI®️ Blue Neonate

مانکن تمام تنه زایمان با جنین و جفت و نوزاد سیانوزه

1005815

NOELLE®️ Birthing Simulator

مانکن تمام تنه زایمان با جنین و جفت

1015567

Birthing Torso with birthing baby

مدل نیم تنه زایمان الکترونیکی

LM-114

Obstetric Assistant Model Hiroko

مانکن نیم تنه زایمان

1022879

Birthing Simulator

مدل نیم تنه زایمان

1000002

Obstetrical Manikin

مدل نیم تنه زایمان با لئوپولد

LM043N

Maternity Model

مدل آموزشی لئوپولد با سمع صدای قلب جنین

LM-055

Puerperal Uterus Palpation Training

مدل آموزش لمس رحم در طول یک هفته بعد از زایمان

LM-110

Gynecological Examination

معاینات زنان پیشرفته

1021592

Gynecologic Skills Trainer

مدل آموزشی معاینات زنان