مهره

1020160 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Skull Model on Cervical Spine, 4 part

1000064 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Skull Model, Half Transparent & Half Bony

مدل جمجمه رنگی

1000139 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Sacrum & Coccyx Model

مدل مهره ساکروم و کوکسیس

1000140 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Atlas & Axis Model, Wire Mounted

مدل مهره اطلس و آلکسیس بدون پایه

1000143 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Hyoid Bone Model, on Stand

مدل استخوان هایوئید با پایه

1000144 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Cervical Human Spinal Column Model

مدل ستون مهره ها گردنی

1000145 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Thoracic Human Spinal Column

مدل ستون مهره‌ها توراسیک

1000146 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Lumbar Human Spinal Column

مدل ستون مهره‌ها کمری

1000147 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Model of 6 Vertebrae, Mounted on Stand

مدل نمایش ۹ مهره با پایه

1000148 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Vertabrae, Loosely Threaded on Nylon

مدل ستون مهره‌ها

1000149 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Lumbar Spinal Column

مدل ستون مهره کمری با پرولاپ دیسک بین مهره‌ای

1000150 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Lumbar Spinal Column

مدل ستون مهره‌ها کمری با پرولاپ پشتی کناری دیسک بین مهره

1000151 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

3human Lumbar Vertebrae, Flexibly Mounted

مدل سه مهره کمری (قابل انعطاف)

1000152 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

2Human Lumbar Vertebrae

مدل مهره کمری با پرولاپس دیسک (قابل انعطاف)

1000153 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Delux Human Osteoporosis Model

مدل نمایش استئوپروسیس

1000158 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Stages of Disc Prolapse and Vertebrae Degeneration

مدل پرولاپس دیسک بین مهره‌ای

1000182 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Osteoporosis Didactic Model

1019507 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Basic Vertebrae Model

1019508 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Sacrum – T8 Spine Model

1019510 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

5Piece Vertebrae with Sacrum Model

1005326 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Herniated Disc Simulator

مدل فتق بین مهره‌ای

1005530 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Spinal Cord Model

مدل طناب نخاعی

1019511 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Delux Muscled Cervical Spine

آناتومی شبکه بازویی و اعصاب گردن