پوست

1000289 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Skin Section Model, 70 times Full-Size

مدل برش پوست (۷۰ برابر اندازه طبیعی)

1000290 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Skin Section Model, 40 times Full-Size

مدل برش پوست (۴۰ برابر اندازه طبیعی)

1000291 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Skin Section Model,70 times Full-Size

مدل بلوکی پوست (۷۰ برابر اندازه طبیعی)

1000292 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

HMicroscopic Skin, Hair & Nail Model

مدل برش پوست

1000293 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Skin Cancer Model with 5 satges

شش مرحله مختلف سرطان پوست ۸ برابر اندازه طبیعی

1000294 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Skin Model, 80 times Magnified

مدل پوست سه قسمتی

1019567 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Skin Acne Model

1019568 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Skin Acne Model, 2 Sided

1019569 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Skin Burn-Normal Skin Model

1005549 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Skin Series with Burn Pathologies

سری پوست انسان با پاتولوژی سوختگی ۷۵ برابر اندازه طبیعی