گوش – چشم – حنجره

1017230 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Pathological human eye model

مدل چشم پاتالوژی (۵ برابر اندازه طبیعی)

1000255 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human eye model, 5 times full-size,6 part

مدل چشم ۶ قسمتی (۵ برابر اندازه طبیعی)

1000256 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human eye model, 5 times full-size,7 part

مدل چشم روی پایه اوربیت استخوانی ۷ قسمتی (۵ برابر اندازه طبیعی)

1000257 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human eye model,5 times full-size, 8part

مدل چشم با پلک و سیستم اشکی ۸ قسمتی (۵برابر)

1000258 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human eye model, 3 times full-size,7 part

مدل چشم در حدقه ۷ قسمتی -۳برابر

1000256 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human eye model, 5 times full-size,7 part

مدل چشم روی پایه اوربیت استخوانی ۷ قسمتی (۵ برابر اندازه طبیعی)

1019533 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Eye model

مدل چشم

1019535 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Cornea eye cross section

مدل چشم با سطح قرنیه

1019536 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Cataract eye

مدل چشم کاتاراکت (آب مروارید)

1019534 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Full eye model

مدل چشم کامل

10001264 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human eye model,5 times full-size ,12 part

مدل چشم ۱۱ قسمتی (۵ برابر اندازه طبیعی)

1019536 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Cataract eye

مدل چشم کاتاراکت (آب مروارید)

8000844 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Anatomy Set Ear

1009697 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Ossicle Model

1012786 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Ossicle Model

1000250 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Ear Model, 3 times Life-Size, 4 part

مدل گوش 4 قسمتی (3 برابر اندازه طبیعی)

1000251 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Ear Model, 3 times Life-Size, 6part

مدل گوش 6 قسمتی (3 برابر اندازه طبیعی)

1000252 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Hear Model for Desktop, 1.5 times

1000253 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Ossicle Mode

مدل استخوانچه شنوایی (اندازه طبیعی)

1010005 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Organ of Corti with Representation in Cochlea

1000254 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Nose with Paranasal Sinuses, 5 part

مدل آموزش بینی و سینوس

1013870 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Functional Larynx, 2.5 times Full-Size

مدل حنجره- 2/5 برابر اندازه طبیعی

1000272 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Larynx, 2 times Full-size, 7 part

مدل حنجره 7 قسمتی(2 برابر اندازه طبیعی)

1000273 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Larynx Model, 2 part

مدل حنجره (2 قسمتی)

1000374 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Acupuncture Ear, left

1001242 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Functional Larynx, 3 times Full-Size

مدل حنجره (3 برابر اندازه طبیعی)

1001266 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Worlds Largest Ear, 15 times Full-Size

مدل گوش بزرگترين سایز ساخته شده 3 قسمتی (15 برابر)

1008553 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Giant Ear, 5 times Full-Size, 3 part

1019526 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Ear Model

1019528 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Childs Ear Model

1012795 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Clear Ear Model

1005528 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Functional Larynx, 4 times

1005531 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Nose and Olfactory Organ

مدل بینی و ارگان بویایی (4 برابر اندازه طبیعی)

1005538 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Ear Model, 5 times, 8 part

مدل گوش 8 قسمتی (5 برابر اندازه طبیعی)