گوش – چشم – حنجره

1017230 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Pathological human eye model

مدل چشم پاتالوژی (۵ برابر اندازه طبیعی)

1000255 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human eye model, 5 times full-size,6 part

مدل چشم ۶ قسمتی (۵ برابر اندازه طبیعی)

1000256 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human eye model, 5 times full-size,7 part

مدل چشم روی پایه اوربیت استخوانی ۷ قسمتی (۵ برابر اندازه طبیعی)

1000257 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human eye model,5 times full-size, 8part

مدل چشم با پلک و سیستم اشکی ۸ قسمتی (۵برابر)

1000258 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human eye model, 3 times full-size,7 part

مدل چشم در حدقه ۷ قسمتی -۳برابر

1000256 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human eye model, 5 times full-size,7 part

مدل چشم روی پایه اوربیت استخوانی ۷ قسمتی (۵ برابر اندازه طبیعی)

1019533 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Eye model

مدل چشم

1019535 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Cornea eye cross section

مدل چشم با سطح قرنیه

1019536 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Cataract eye

مدل چشم کاتاراکت (آب مروارید)

1019534 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Full eye model

مدل چشم کامل

10001264 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human eye model,5 times full-size ,12 part

مدل چشم ۱۱ قسمتی (۵ برابر اندازه طبیعی)

1019536 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Cataract eye

مدل چشم کاتاراکت (آب مروارید)