تناسلی و لگن کامل

1013026 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Male Pelvis Skeleton, 3part

مدل مغز (۲ قسمتی)

1013281 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Male Pelvis Skeleton with Ligaments, 2part

لگن مردانه با لیگامنت ۲ قسمتی

1013282 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

ale Pelvis, 7part

لگن مردانه ۷ قسمتی

1000133 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Male Pelvis Skeleton

مدل لگن مردانه

1000134 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Female Pelvic Skeleton

مدل لگن زنانه

1019864 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Flexible Human Female Pelvis

لگن زنانه قابل انعطاف

1000135 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Pelvis Skeleton Model

مدل لگن زنانه با سر فمور

1019865 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Flexible Human Female Pelvis

1000281 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Female Pelvis, 2 part

مدل لگن زنانه ۲ قسمتی

1000282 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Male Pelvis, 2 part

مدل لگن مردانه ۲ قسمتی

1000283 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Male Pelvis, 1/2 Life-Size

مدل نمایش برش لگن مردانه

1000284 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Inguinal Hernia Urology

مدل آموزشی هرنی

1000285 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Female Pelvis Skeleton, 3part

مدل لگن زنانه

1000286 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Female Pelvis Skeleton, 3part

مدل لگن زنانه با نمایش لیگامنت ۳ قسمتی

1000287 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Female Pelvis Skeleton, 4part

مدل لگن زنانه با نمایش لیگامنت همراه با برش ساژینال

1000288 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Female Pelvis Skeleton, 3part

مدل لگن زنانه

1000335 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Female Pelvis Skeleton, 3part

مدل لگن زنانه با نمایش لیگامنت ۳ قسمتی

1023302 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Female Pelvis Skeleton, 4part

مدل لگن زنانه با نمایش لیگامنت همراه با برش ساژینال

1019506 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Stage Degenerative Bone Diseases Diseases

مدل لگن زنانه

1019561 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Female Pelvis Model

1019562 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Male Pelvis with Prostate

1019563 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Stage Degenerative Bone Diseases Diseases

مدل لگن زنانه

1019564 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Female Pelvis Model

1019565 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Male Pelvis with Prostate

1019594 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Uterus-Ovary Model