جمجمه – مغز – سر و گردن

1000222 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Brain Model, 2 part

مدل مغز (۲ قسمتی)

1000224 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Brain Model, 4 part

مدل مغز (۴ قسمتی)

1000226 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Classic Human Brain Model, 5 part

مدل مغز (۵ قسمتی)

1000228 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Neuro-Anatomical Brain Model, 2 part

مدل مغز نوروآناتومی (۸ قسمتی)

1017868 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Brain Model with Arteries, 9 part

مدل مغز با سرخرگها (۹ قسمتی)

1001261 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Giant Human Brain Model, 2.5 times Full-Size, 14 part

مدل مغز ۱۴ قسمتی (۵/۲ برابر اندازه طبیعی)

1017869 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Brain Model with Arteries on Base of Head, 8 part

مدل مغز با سرخرگهای روی سر (۸ قسمتی)

1019542 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Brain Model

مدل مغز

1 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

ModelSize

طبیعی

1020181 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Skull with Muscles

جمجمه با نمایش عضلات صورت

1000214 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Head and Neck Musculature

مدل ماهیچه سر و گردن ۵ قسمتی

1000215 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Deluxe Head with Neck, 4 part

مدل نمایش سر و گردن ۴ قسمتی

1000216 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Head with Neck, 4 part

مدل سر و گردن ۴ قسمتی

1000217 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Head, 6 part

مدل سر 6 قسمتی

1021818 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Median Section of the Head

1022187 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Median and Frontal Section of Head

برش فرونتال و نیمه سر

1012789 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Frontal Section of Human Head

1000221 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Half Head with Neck

مدل نیمه سر با ماهیچه

1001239 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Head Musculature Model

مدل نمایش ماهیچه های سر

1001240 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Head Musculature

مدل ماهیچه های سر با نمایش عروق خونی

1008543 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Head Musculature

مدل ماهیچه های سر با نمایش اعصاب

1019537 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Sinus cross section

1019543 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Thyroid Model

1005536 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Head and Neck, 5 part

مدل سر و گردن ۵ قسمتی

1020159 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Classic Human Skull, 3 part

1020160 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Skull Model on Cervical Spine

1020161 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Didactic Skull on Cervical Spine, 4 part

مدل جمجمه (۴قسمتی)

1020162 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Classic Skull with Brain, 8-parts

مدل جمجمه با مغز (۸ قسمت)

1020166 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Classic Skull with Opened Lower Jaw, 3 part

1020167 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Classic Skull painted, with Opened Lower Jaw, 3 part

1020169 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

TMJ Human Skull Model

مدل جمجمه

1000063 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Skull, Half Transparent & Half Bony

مدل جمجمه – استخوانی و شفاف

1000064 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Skull Model, Half Transparent & Half Bony

مدل جمجمه رنگی

1020181 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Skull with Facial Muscles

جمجمه با نمایش عضلات صورت

1019541 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

TMJ Model

مولاژ اینفرال تمیورال