جنین و بارداری

1000320 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Ovaries & Fallopian Tubes Model

مراحل باروری و توسعه جنین

1018627 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Pregnancy Models Series

مدل نمایش سری حاملگی – ۸ قسمتی تکامل جنین

1000322 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Embryo Model, 1st Month

مدل جنین یک ماهه

1000322 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Embryo Model, 2nd Month

مدل جنین ۲ ماهه

1000324 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Fetus Model, 3rd Month

مدل جنین ۳ ماهه

1018626 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Fetus Model, 4th Month in Abdominal Position

1018630 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Fetus Model, 5th Month in Breech Position

بیماریهای روده

1000327 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Fetus Model, 5th Month in Dorsal Position

مدل جنین ۵ ماهه (موقعیت ترنسورس)

1000328 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Twin Fetuses Model, 5th Month in Normal Position

مدل جنین دو قلو ۵ ماهه (پوزیشن نرمال)

1000329 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Fetus Model, 7th Month

بمدل جنین ۷ ماهه (پوزیشن نرمال)

1018628 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Deluxe Pregnancy Models Series

مدل سری حاملگی ۹ قسمتی تکامل جنین

1018633 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Pregnancy Models Series

مدل سری حاملگی

1014207 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Embryo Model, 25 times Life-Size

مدل آمبریو (۲۵ برابر اندازه طبیعی

1000333 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Pregnancy Pelvis Model in Median Section with Removable Fetus

مدل لگن حاملگی (۳قسمتی)

1000334 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Childbirth Demonstration Pelvis Skeleton

مدل نمایش سر جنین در لگن

1001257 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Embryonic Development Model in 12 Stages

مراحل تکامل جنین (۱۲ مرحله ای)

1001258 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Birthing Process Model with 5 Stages

مدل چرخش سر جنین در لگن

1001259 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Labor Stages Model, Small

مدل نمایش خروج سر جنین از لگن ۵ مرحله ای روی یک پایه