ستون فقرات

1000043 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Mini Human Spinal Column

1020160 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Skull in Cervical Spine

1000064 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Skull Model

مدل جمجمه رنگی

1000118 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Childs Vertebral Column

1000120 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Classic Flexible Human Spine

مدل ستون مهره‌ها با دنده‌ها و سر فمور (کلاسیک و قابل انعطاف)

1000121 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Classic Flexible Human Spine

مدل ستون مهره‌ها (کلاسیک و قابل انعطاف)

1000122 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Classic Flexible Human Spine

مدل ستون مهره‌ها با سر فمور (کلاسیک و قابل انعطاف)

1000123 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Classic Flexible Human Spine

مدل ستون مهره‌ها با سر فمور (کلاسیک، قابل انعطاف و رنگی)

1000124 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Classic Flexible Human Spine

مدل ستون مهره‌ها و لگن زنانه (کلاسیک و قابل انعطاف)

1000125 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Deluxe Flexible Human Spine

مدل ستون مهره‌ها با قابلیت انعطاف

1000126 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Deluxe Flexible Human Spine

مدل ستون مهره‌ها و سر فمور (قابل انعطاف)

1000127 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Deluxe Flexible Human Spine

مدل ستون مهره‌ها و سر فمور (قابل انعطاف و رنگی)

1000128 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Didactic Flexible Human Spine

مدل ستون مهره‌ها (قابل انعطاف و رنگی)

1000129 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Didactic Flexible Human Spine

مدل ستون مهره‌ها و سر فمور (رنگی)

1000130 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Highly Flexible Human Spine

مدل ستون مهره‌ها (قابل انعطاف)

1000131 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Highly Flexible Human Spine

مدل ستون مهره‌ها با سر فمور (قابل انعطاف)

1000132 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Stand for Spinal Columns and Skeletons

پایه مربوط به مدل‌های ستون مهره‌

1000157 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Vertebral Column

1000182 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Osteoporosis Didactic Model

1008545 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Flexible Human Spine Mode

مدل ستون مهره‌ها قابل انعطاف با دیسک بین مهره‌ای نرم

1005101 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Lifting Demonstration Figure

مدل جهت نمایش فیگور نشستن