قلب – عروق – گردش خون

1010006 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Life-Size Human Heart

مدل قلب اندازه طبیعی با اتصالات آهن ربایی

1010007 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Heart Model, 5 parts

1000261 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Classic Human Heart

مدل قلب با هایپروتروفی بطن چپ ۲ قسمتی

1017837 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Classic Human Heart

مدل قلب با بای پس ۲ قسمتی

1000263 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Heart with Bypass

مدل قلب با بای پس ۴ قسمتی ۲ برابر اندازه طبیعی

1017800 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Classic Human Heart, 2 parts

مدل قلب ۲ قسمتی

1000265 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Classic Human Heart with Thymus

مدل قلب با تیموس ۳ قسمتی

1019311 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Classic Human Heart

مدل قلب با سیستم هدایتی ۲ قسمتی

1000268 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Heart, 2-times Life-Size, 4 parts

مدل قلب ۴ قسمتی ۲ برابر اندازه طبیعی

1000269 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Heart Model with Esophagus

مدل قلب با مری و نای ۵ قسمتی ۲ برابر اندازه طبیعی

1000276 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Circulatory System

مدل نمایش سیستم گردش خون

1000278 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Arteriosclerosis Model

مدل نمایش ارترواسکلروسیس با برش عرضی از سرخرگ ۲ قسمتی

1000279 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Artery & Vein Model

میکرو آناتومی شریان و ورید

1001244 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Giant Human Heart

مدل نمایش قلب بزرگترین سایز ساخته شده

1008547 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Heart and Diaphragm

مدل نمایش قلب روی دیافراگم ۱۰ قسمتی ۳ برابر اندازه طبیعی

1008548 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Heart Model, 7 part

مدل قلب فرد بزرگسال ۷ قسمتی

1019529 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Heart Model

1019531 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Artery Model

1019532 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Artery sections

1019530 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Mini Heart Model Set