معده – کلیه – کبد – اندامهای داخلی

1008496 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Intestinal Diseases Model

بیماریهای روده

1000302 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Stomach Model, 2 part

مدل معده ۲ قسمتی

1012787 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Stomach with Gastric Band, 2 part

1000303 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Stomach Model, 3 part

مدل معده ۳ قسمتی

1000304 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Stomach Section Model with UIcers

مدل نمایش زخم معده

1000305 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Esophagus Diseases Model

مولاژ بیماریهای ازوفاگوس

1000306 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Digestive System Model, 2 part

مدل سیستم گوارش ۲ قسمتی

1000307 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Digestive System Model, 3 part

مدل سیستم گوارش ۳ قسمتی

1000309 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Rear Organs of Upper Abdomen

مدل نمایش پانکراس و طحال

1000310 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

kidneys with Rear Organs of Upper Abdomen, 3 part

مولاژ کلیه ها با نمایش شکم ۳ قسمتی

1000311 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Digestive System Model

مولاژ میکروآناتومی سیستم گوارش

1000312 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Liver Model

مولاژ میکروآناتومی کبد

1014209 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Liver Model with Gall Bladder

مدل کبد و کیسه صفرا

1000314 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Gallstone Model

مولاژ کیسه صفرا

1000315 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Hemorrhoid Model

مدل هموروئید

1008550 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Liver with Gall Bladder, Pancreas & Duodenum

مدل کبد با کیسه صفرا, پانکراس و دئودنوم

1019523 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Stomach Model with UIcers

1019524 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Stomach Cancer Model

1019525 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

4p-c Gerd (Gastro Esophageal Reflux Disease)

1019549 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Normal Kidney Model

1019550 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Diseased Kidney Model

1019551 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Liver/Gallbladder with Gallstones

1019555 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

4piece Colon with Pathologies

1019556 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

GI Tract Model

1019557 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Rectum cross section with pathologies

برش مقطعی رکتوم با پاتولوژی ها (بزرگتر از انداه طبیعی)

1019554 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Colon Model

مدل کولون با پاتولوژی ها

1019553 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Pancreas Model

1005532 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Intestinal Villi, 100 times life size

مدل پرز روده (۱۰۰ برابر اندازه طبیعی)