مهارت‌های زنان-زایمان و مامایی

LM-114H

Full-Body Pregnancy Simulator

مانکن تمام تنه زایمان پیشرفته

1021723

Advanced Lucy – Birthing Simulation

مانکن تمام تنه زایمان پیشرفته لوسی

1012732

Birthing Simulator with PEDI®️ Blue Neonate

مانکن تمام تنه زایمان با جنین و جفت و نوزاد سیانوزه

1005815

NOELLE®️ Birthing Simulator

مانکن تمام تنه زایمان با جنین و جفت

1015567

Birthing Torso with birthing baby

مدل نیم تنه زایمان الکترونیکی

LM-114

Obstetric Assistant Model Hiroko

مانکن نیم تنه زایمان

1022879

Birthing Simulator

مدل نیم تنه زایمان

1000002

Obstetrical Manikin

مدل نیم تنه زایمان با لئوپولد

LM043N

Maternity Model

مدل آموزشی لئوپولد با سمع صدای قلب جنین

LM-055

Puerperal Uterus Palpation Training

مدل آموزش لمس رحم در طول یک هفته بعد از زایمان

LM-110

Gynecological Examination

معاینات زنان پیشرفته

1021592

Gynecologic Skills Trainer

مدل آموزشی معاینات زنان

1021568

Postpartum Hemorrhage Trainer

مدل آموزش خونریزی زنان (PPH)

1022561

Postpartum Hemorrhage (PPH) Control _ C-Celia

مدل آموزش کنترل خونریزی زنان

1022564

Emergency Hysterectomy Trainer _ C-Celia

مدل آموزشی هیستروکتومی اورژانسی

1020628

Birthing Stages Trainer Dilatation and Effacement

مدل آموزش افاسمان و دیلاتاسیون 6 قسمتی

1019859

Cervical Dilatation and Effacement Simulators

مدل آموزش افاسمان و دیلاتاسیون 6 قسمتی

1005579

Fetal Monitoring and Labor Progress

مراحل خروج سر جنین – افاسمان و دیلاتاسیون

1005589

Birthing Station Simulator

مدل آموزش ایستگاه سر جنین در لگن

1000334

Childbirth Demonstration Pelvis

مدل آموزش معاینات سر جنین در لگن

1001258

Birthing Process – 5 Stages

مدل آموزش چرخش سر جنین در لگن

1001259

Labor Stages Model

مدل آموزش خروج سر جنین در لگن

1005627

Episiotomy Suture Simulators (Set of 3)

مدل آموزش اپیزیاتومی 3 قسمتی

1019639+1019641

Episiotomy and Suturing Trainer

مدل آموزش اپیزیاتومی

1018643

Cervical Exam and Pap Smear Test Trainer

مدل آموزشی معاینه سرویکس. زخم دهانه رحم. پاپ اسمیر

1013705

Gynecological Patient Education (IUD)

مدل آموزش معاینات زنان – IUD

LM030

Female genital organs (IUD)

مدل آموزش معاینات زنان – IUD

1005825

I.U.D Trainer

مدل آموزش IUD گذاری

1005784

Family Planning Educator

مدل آموزش IUD گذاری

1012451

Reproductive Implant Training Arm

مدل آموزش کاشت ایمپلنت جهت جلوگیری از بارداری

1000339

Training Model for a Female Condom

مدل آموزش استفاده از کاندوم زنان

1000288

Human Female Pelvis Skeleton, 6 part

مدل آموزشی آناتومی لگن زنان با اجزا کامل – 6 قسمتی

1000335

Reproductive Implant Training Arm

مدل لگن زنانه با ارگان های داخلی – 3 قسمتی

1019594

Uterus-Ovary Model

مدل آموزشی رحم و تخمدان

1000320

Ovaries & Fallopian Tubes Model

مدل تخمدان و لوله های فالوپ و مراحل لقاح

1001257

Embryonic Development , 12 Stages

مدل رشد جنین – 12 مرحله

1018627

Pregnancy Model Series, set8

مدل آموزش سری حاملگی و تکامل جنین

1018628

Pregnancy and Embryo Models, 9 set

مدل سری حاملگی و تکامل جنین با امبریو – 9 قسمتی

1000333

Pregnancy Pelvis(40 weeks), 3 part

مدل لگن حاملگی(40 هفته-3قسمتی)

LM-018

Inspection and Palpation of Breast Cancer

مدل آموزش تشخیص سرطان سینه پیشرفته

LM-017

Inspection and Palpation of Breast Cancer

مدل آموزش تشخیص سرطان سینه

1000333

Breast Self Examination model with cancer

مدل آموزش تشخیص سرطان سینه در سه سایز متفاوت

1000343

Wearable Breast Self Examination with cancer

مدل آموزش تشخیص سرطان سینه

LM-024

Breast massage model

مدل آموزش معاینات خودآزمایی سینه

1017899

Standard Breast Self Examination

مدل استاندارد خودآزمایی سینه

1019634

SONOtrain Breast model with cysts

مدل سینه کیست دار با قابلیت سونوگرافی

LM-024

SONOtrain Breast model with tumours

مدل سینه توموردار باقابلیت سونوگرافی

1019558

Left Breast Model with Irregular masses

مدل آموزشی سینه سمت چپ با توده

1005159

Clinical Breast trainer

مدل آموزشی معاینات کلینیکال پستان

1008497

Model of Female Breast with Healthy & Unhealthy Tissue

مدل پستان در حالت عادی و غیرعادی – شیردهی

1019559

Breast Cross-Section Model

مدل سینه با نمایش آناتومی

LM-113A

Breastfeeding Simulation

مدل آموزش شیردهی

1019861

Flexible Human Female Pelvis

مدل لگن زنان قابل تغییر – قابل انعطاف