مهارت‌های احیا ساده و پیشرفته کودک و نوزاد

1005745 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

مانکن احیا نوزاد

Baby Sani CPR Manikin

IM-100M-MS

مانکن احیا نوزاد با نشانگر(LED)

Infant CPR with LED

133-01050 لوگو لردال

مانکن احیا و چوکینگ نوزاد با نرم افزار (QCPR)

Little Baby QCPR

LM089 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن JPN-1.png است

مانکن احیا نوزاد با سر لوله گذاری و بند ناف

Neonatal Resuscitation

101846162 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

مانکن احیا نوزاد سیانوز

Premie Blue Simulator with Smartskin

1018146 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

مانکن احیا نوزاد پیشرفته با دستگاه چاک آریتمی

Infant Crisis

1005779 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

مانکن احیا کودک پیشرفته (STAT)

STAT Baby basic

1017560 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

مانکن احیا نوزاد با دستگاه(OMNI)

Newborn CPR- with Code Blue Monitor

161-00160 لوگو لردال

مانکن احیا کودک با نشانگر (QCPR)

Resusci Baby QCPR

080031 لوگو لردال

مانکن احیا کودک پیشرفته (ALS)

Baby ALS

1017541 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

مانکن تمام تنه احیا کودک

One-Year-Old CPR Simulator

1005733 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

مانکن احیا اطفال – ۳ سال

CPR Manikin, 3-year old