مهارت‌های تزریقات

1017949 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

Infant IV Arm

مدل آموزشی دست تزریقات نوزاد

Infant IV Leg

مدل آموزشی پا تزریقات نوزاد

1005805 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

I.V. Injection Arm

مدل آموزشی دست تزریقات وریدی نوزاد

BT-CSIV-I

دست تزریقات وریدی کودک و اطفال با پمپ برقی

Intravenous Injection Training arm set

1019790 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

IV Arm – Child (5 years old)

دست تزریقات اطفال ۵ سال

1017973 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

Pediatric Injection Arm

مدل دست تزریقات وریدی اطفال (IV-IM)

BT-CSIV-1

Intravenous Injection Training arm

مدل دست تزریقات وریدی

BT-CSIV-2

Intravenous Injection Training arm

مدل دست تزریقات وریدی

1021418 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

I.v. Injection Arm

مدل آموزشی دست تزریقات وریدی

LM028

Injection and Blood Sampling Practice

مدل آموزشی دست تزریقات وریدی سیلیکونی

LM074

Multipurpose Injection Training arm

مدل دست تزریقات پیشرفته (IV-IM-ID-SQ)

1005678 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

Advanced Venipuncture and Injection Arm

مدل دست تزریقات پیشرفته با ۸ وریدی اصلی IV-IM-SQ

1005777 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

Geriatric IV Arm

مدل دست تزریقات وریدی سالمندان

1020185 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

Hemodialysis Practice Arm

مدل آموزشی دست همودیالیز

1019645 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

SMASH Advanced Patient Training Arm

مدل دست تزریقات پیشرفته

(شریانی-همودیالیز IV-ID-SQ-IM )

1005598 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

Arterial Puncture Arm

مدل دست شریان گیری بزرگسال

BT-CSPA

Arterial Puncture Training

مدل دست شریانی با پمپ برقی – تنظیم پالس و تست آلن

1005628 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

Intradermal Injection Simulator

مدل ساعد جهت تزریقات داخل جلدی

BT-CSID

Intradermal Injection Trainer

مدل آموزشی تزریقات داخل جلدی ( ست ۲ تایی )

BT-CSIC

Subcutaneous Injection Trainer

مدل آموزشی تزریقات زیر جلدی

1009799 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

Nita Newborn

مدل آموزشی تزریقات کامل نوزاد

1005630 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

Paediatric Head

مدل آموزشی سر نوزاد جهت رگ گیری

Subcutaneous Injection Trainer

مدل آموزشی بانک تزریقات عضلانی سیلیکونی با آلارم

LM057

Gluteal Intramuscular Injection Model

مدل آموزشی بانک تزریقات عضلانی سیلیکونی با آلارم

1005394 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

Two-in-One i.m Injection Model of Buttock

مدل بانک تزریقات عضلانی آلارم دار و نمایش LED

I.M Injection Simulator

مدل بانک تزریقات با برش آناتومی

BT-CSIV-S

Intravenous Injection Training

مدل آموزشی ساعد جهت تزریقات وریدی

1017963 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

I.V. Injection Hand

مدل دست جهت تزریقات وریدی

Intramuscular Injection Simulator – Upper Arm

مدل آموزشی تزریقات عضلانی بخش دلتوئید

1000511 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

Intramuscular Injection Simulator

مدل آموزشی تزریقات عضلانی بخش ران پا

1000514 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

Buttock Injection Simulator

مدل آموزشی بانک تزریقات عضلانی با آلارم

Diabetic Injection Pad

مدل پد جهت تزریقات دیابتیک

1017962 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

Injection Training Hand

مدل دست جهت تزریقات وریدی و آنژیوکت

1008940 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

I.V. injection simulator

مدل پد جهت تزریقات وریدی

Intravenous Drip Infusion Practice

پد جهت تزریقات وریدی

1017967 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 3b150-e1639477344351.png است

Advanced Four-Vein Venipuncture

مدل پدهای سیلیکونی جهت رگ گیری وریدی (۴ رگ)