دندان

1000240 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Lower Incisor Tooth Model, 2 part

مدل دندان پیش پایینی ۲ قسمتی

1000241 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Lower Canine Human Tooth Model, 2 part

مدل دندان نیش پایینی ۲ قسمتی

1000242 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Lower Single-Root Pre-Molar Human Tooth Model

مدل دندان پیش آسیا پایینی تک ریشه ای

1000243 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Lower Twin-Root Molar with Cavities Human Tooth Model

مدل دندان آسیا پایینی دو ریشه ای ۲ قسمتی

1017580 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Upper Triple-Root Molar Human Tooth Model, 3 part

مدل دندان آسیا بالایی سه ریشه ای ۳ قسمتی

1013215 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Giant Molar with Dental Cavities Tooth, 15 times Life-Size,6 part

مدل دندان آسیا با پوسیدگی, ۶ قسمتی (۱۵ برابر اندازه طبیعی)

1000246 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Giant Dental Care Model, 3 times

مدل مسواک زدن دندان (۳ برابر اندازه طبیعی)

1000247 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Human Tongue Model

مدل میکرو آناتومی زبان

1000248 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Dentition Development Model

مدل تکامل دندانها

1000249 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Half Lower Jaw,3 Times Full-Size,6 part

مدل نیم فک پایینی ۶ قسمتی (۳ برابر اندازه طبیعی)

1000016 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Dental Disease, Magnified 2 times, 21 parts

مدل آموزشی بیماریهای دندان ۲۱ قسمتی

1002502 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Tongue Model, 2.5 times Life-Size, 4 part

مدل زبان (۴ قسمتی)

1001247 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Adult Denture Model with Nerves and Roots

مدل نمایش دندانهای فرد بزرگسال

1001248 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Milk Denture Model with Remaining Teeth

مدل دندانهای شیری

1002502 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Comprehensive Lower Jaw with Diseased, 19 part

مدل نیم فک پایینی با ۸ نوع بیماری دندان (۱۹ قسمتی)

1019539 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Teeth Model

1019540 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Clear Human Jaw with teeth model

1019541 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

TMJ Model

1005540 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن GER-1.png است

Aental Morphology Series,7 part, 10times life size